کلیه فایل های این مجتمع به صورت کتابی دو رو می شوند، یعنی در شرایطی که فایل پشت و رو سفارش را مانند تصویر شماره ۱ کنار هم قرار دهید، دور-پشت-دور، نزدیک-رو-نزدیک چاپ می‌شود. (تصویر شماره ۱)

یعنی برای اینکه پشت کارت خود را بخوانید باید آن را به سمت چپ یا راست بچرخانید. (تصویر شماره ۲)

تصویر شماره ۲

راهنمای چیدمان فایل های دو رو

حالت معمولی طراحی فرم های دو رو

حالت دوم نوشته های پشت و روی سفارش به سمت بالا و خوانا باشند.

حالت اول نوشته های پشت و روی سفارش به سمت بالا و خوانا باشند.