مود RGB در طراحی و چاپ

(RGB Mode)

در این مود رنگی از ترکیب سه رنگ Blue-Red-Green میلیون‌ها رنگ تولید می‌شود. ترکیبات این مود بر اساس نور می‌باشد که همانطور که مشخص است کاربردی در چاپ افست که از ترکیب رنگ ها استفاده می‌شود ندارد. (تصویر شماره ۱)

استفاده از مود RGB در چاپ افست هیچ توجیه و تضمین چاپی ندارد. لذا هنگام طراحی به این امر توجه کنید و از رنگ آر جی بی استفاده نکنید.

RGB Mode

مود CMYK در طراحی و چاپ

(CMYK Mode)

این مود رنگی که مورد استفاده در چاپ افست می‌باشد از حاصل چهار رنگ اصلی چاپ یعنی: Cyan-Magenta-Yellow-Black میلیون‌ها رنگ تولید می‌کند. (تصویر شماره ۲)

تفاوت نور و رنگ

تفاوت CMYK و RGB

همانطور که در تصویر ۱ و ۲ می بینید از ترکیب مود CMYK  به صورت تمپلات رنگی مشکی به دست می‌آید و از ترکیب نورهای RGB به صورت تمپلات رنگ سفید به دست می‌آید. از این مسئله می‌توان فهمید که قاعده مود CMYK  و RGB از بنیان با یکدیگر تفاوت دارند.