برای مشاوره و سوالات پیش از سفارش با شماره ۰۹۳۵۹۳۹۱۷۷۷ تماس بگیرید.

سایت اینترنتی پایگاه مشاغل بازار خوزستان

www.khz-bazar.ir

بالای ۵۰۰۰ بازدید روزانه

برای دیدن تعرفه هر یک از محل‌های تبلیغات مکان نمای ماوس را بر روی شماره آن قرار دهید.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۱

درج آدرس و شماره تماس در منوی شغلی بازار خوزستان

۵۰,۰۰۰ تومان

۶

تبلیغات ویژه ۳ ماهه (۱۲۰ × ۴۶۸) در بالای  فهرست شغلی آگهی شما در بازار خوزستان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱- درج آدرس و شماره تماس در منوی شغلی بازار خوزستان

۲- گزینه۱ + تبلیغات نوشتاری در سایت بازار خوزستان

۳ – گزینه ۲ + افزودن ۵ عکس

۴- تبلیغات ۳ ماهه در صفحه اصلی بازار خوزستان

۵- تبلیغات ویژه ۳ ماهه در ستون کناری بازار خوزستان

۶- تبلیغات ویژه ۳ ماهه در منوی شغلی آگهی در بازار خوزستان (ظرفیت هر منوی شغلی فقط ۳ آگهی ویژه است.)

۱
۲
۳
۲

گزینه ۱ + تبلیغات نوشتاری در سایت بازار خوزستان

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۳

گزینه ۲ + افزودن تا ۵ عکس

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱
۲
۳
۴
۵
۴

تبلیغات ۳ ماهه (۲۴۰ × ۴۶۸) در صفحه اصلی بازار خوزستان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵

تبلیغات ویژه ۳ ماهه (۱۷۰ × ۲۸۰) در ستون کناری بازار خوزستان

(نمایش در تمام صفحات سایت بازار خوزستان)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۱

گزینه ۱: درج آگهی ۳ ماهه (۴۶۸ × ۶۰) در هدر سایت اهواز ۱۱۸

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲

گزینه ۲: درج آگهی ۳ ماهه (۴۶۸ × ۶۰) در محل تبلیغات بالای سایت اهواز ۱۱۸

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۳

گزینه ۳: درج آگهی ۳ ماهه (۲۴۰ × ۱۲۰) در محل تبلیغات ستون کناری سمت چپ سایت اهواز ۱۱۸

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۴

گزینه ۴: درج آگهی ۶ ماهه (۲۱۰ × ۵۸۰) در اسلایدر صفحه اصلی سایت اهواز ۱۱۸

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵

گزینه ۵: درج آگهی ۶ ماهه (۱۰۹ × ۱۷۱) در محل تبلیغات ستون کناری سمت راست سایت اهواز ۱۱۸

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۶

گزینه ۶: درج آگهی عادی توسط مشتری در سایت اهواز ۱۱۸

رایگان

سایت اینترنتی اهواز ۱۱۸

www.ahwaz118.ir

میانگین ۱۰۰۰ بازدید روزانه

برای دیدن تعرفه هر یک از محل‌های تبلیغات مکان نمای ماوس را بر روی شماره آن قرار دهید.

۱- درج آگهی ۳ ماهه (۴۶۸ × ۶۰) در هدر سایت اهواز ۱۱۸

۲- درج آگهی ۳ ماهه (۴۶۸ × ۶۰) در محل تبلیغات بالای سایت اهواز ۱۱۸

۳- درج آگهی ۳ ماهه (۲۴۰ × ۱۲۰) در محل تبلیغات ستون کناری سمت چپ سایت اهواز ۱۱۸

۴- درج آگهی ۶ ماهه (۲۱۰ × ۵۸۰) در اسلایدر صفحه اصلی سایت اهواز ۱۱۸

۵- درج آگهی ۶ ماهه (۱۰۹ × ۱۷۱) در محل تبلیغات ستون کناری سمت راست سایت اهواز ۱۱۸

۶- درج آگهی عادی رایگان توسط مشتری در سایت اهواز ۱۱۸ (گزینه ۶ فقط ویژه مشاغل اهواز)

برای مشاوره و سوالات پیش از سفارش با شماره ۰۹۳۵۹۳۹۱۷۷۷ تماس بگیرید.

۱
۱

درج تبلیغات ۳ ماهه در محل تبلیغات ویژه در بالای تمامی صفحات سایت نیازمندی انعکاس

۳۰۰ هزار تومان

سایت اینترنتی نیازمندی انعکاس

www.enekasniaz.ir

(مشابه دیوار برای تمامی استان‌ها)

برای دیدن تعرفه محل تبلیغات نشانگر ماوس را بر روی شماره آن قرار دهید.

برای مشاوره و سوالات پیش از سفارش با شماره ۰۹۳۵۹۳۹۱۷۷۷ تماس بگیرید.

۱ـ درج تبلیغات ۳ ماهه در محل تبلیغات ویژه در بالای تمامی صفحات سایت نیازمندی انعکاس

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۱

گزینه ۱: درج آگهی ۳ ماهه (۴۶۸ × ۶۰) در هدر سایت بازار البرز

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲

گزینه ۲: درج آگهی ۳ ماهه (۴۶۸ × ۶۰) در محل تبلیغات بالای سایت بازار البرز

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۳

گزینه ۳: درج آگهی ۳ ماهه (۲۴۰ × ۱۲۰) در محل تبلیغات ستون کناری سمت چپ سایت بازار البرز

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۴

گزینه ۴: درج آگهی ۶ ماهه (۲۱۰ × ۵۸۰) در اسلایدر صفحه اصلی سایت بازار البرز

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵

گزینه ۵: درج آگهی ۱۲ ماهه (۱۰۹ × ۱۷۱) در محل تبلیغات ستون کناری سمت راست سایت بازار البرز

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۶

گزینه ۶: درج آگهی عادی توسط مشتری در سایت بازار البرز

رایگان

سایت اینترنتی بازار البرز

www.alborzbazaar.ir

ویژه مشاغل استان البرز و تهران

برای دیدن تعرفه هر یک از محل‌های تبلیغات مکان نمای ماوس را بر روی شماره آن قرار دهید.

۱- درج آگهی ۳ ماهه (۴۶۸ × ۶۰) در هدر سایت بازار البرز

۲- درج آگهی ۳ ماهه (۴۶۸ × ۶۰) در محل تبلیغات بالای سایت بازار البرز

۳- درج آگهی ۳ ماهه (۲۴۰ × ۱۲۰) در محل تبلیغات ستون کناری سمت چپ سایت بازار البرز

۴- درج آگهی ۶ ماهه (۲۱۰ × ۵۸۰) در اسلایدر صفحه اصلی سایت بازار البرز

۵- درج آگهی ۱۲ ماهه (۱۰۹ × ۱۷۱) در محل تبلیغات ستون کناری سمت راست سایت بازار البرز

۶- درج آگهی عادی رایگان توسط مشتری در سایت بازار البرز (گزینه ۶ فقط ویژه مشاغل البرز و تهران)

برای مشاوره و سوالات پیش از سفارش با شماره ۰۹۳۵۹۳۹۱۷۷۷ تماس بگیرید.

برای مشاوره و سوالات پیش از سفارش با شماره ۰۹۳۵۹۳۹۱۷۷۷ تماس بگیرید.

سایت‌های اینترنتی حمل و نقل اهواز

www.ahwaztransfer.ir و www.ahwazbar.ir و www.ahwazfreight.ir و www.ahvazbar.ir

ویژه باربری های اهواز

برای دیدن تعرفه هر یک از محل‌های تبلیغات مکان نمای ماوس را بر روی شماره آن قرار دهید.

سایت www.ahwazbar.ir

برای دیدن تعرفه هر یک از محل‌های تبلیغات نشانگر ماوس را بر روی شماره آن قرار دهید.

۱
۲
۳
۱

گزینه ۱: درج آگهی ۳ ماهه (۴۶۸ × ۶۰) در هدر سایت ahwazbar.ir

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲

گزینه ۲: درج آگهی ۳ ماهه در اسلایدر سایت ahwazbar.ir

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۳

گزینه ۳: درج آگهی ۱ ساله در فهرست باربری‌ها + صفحه اختصاصی در سایت ahwazbar.ir

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سایت www.ahwaztransfer.ir

برای دیدن تعرفه هر یک از محل‌های تبلیغات نشانگر ماوس را بر روی شماره آن قرار دهید.

۱
۲
۳
۱

گزینه ۱: درج آگهی ۳ ماهه در محل تبلیغات (۴۶۸ × ۶۰) بالای سایت ahwaztransfer.ir

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲

گزینه ۲: درج آگهی (۱۲۰×۲۴۰) ۳ ماهه در ستون کناری سمت راست سایت ahwaztransfer.ir

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۳

گزینه ۳: درج آگهی ۱ ساله در فهرست باربری‌ها + صفحه اختصاصی در سایت ahwaztransfer.ir

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سایت www.ahwazfreight.ir

برای دیدن تعرفه هر یک از محل‌های تبلیغات نشانگر ماوس را بر روی شماره آن قرار دهید.

۱
۲
۱

گزینه ۱: درج آگهی ۳ ماهه (۴۶۸ × ۶۰) در هدر صفحه اصلی سایت ahwazfreight.ir

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲

گزینه ۲: درج آگهی ۱ ساله در فهرست باربری‌ها + صفحه اختصاصی در سایت ahwazfreight.ir

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سایت www.ahwazfreight.ir

برای دیدن تعرفه هر یک از محل‌های تبلیغات نشانگر ماوس را بر روی شماره آن قرار دهید.

۱
۲
۳
۴
۳

گزینه ۳: درج آگهی ۳ ماهه (۱۲۵× ۱۲۵) در ستون کناری سایت ahwazfreight.ir

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۴

گزینه ۴: درج آگهی ۳ ماهه (۲۷۰× ۱۷۰) در ستون کناری سایت ahwazfreight.ir

۳۰۰,۰۰۰ تومان

سایت www.ahvazbar.ir

برای دیدن تعرفه هر یک از محل‌های تبلیغات نشانگر ماوس را بر روی شماره آن قرار دهید.

۱
۲
۱

گزینه ۱: درج آگهی ۳ ماهه (۴۶۸ × ۶۰) در هدر صفحه اصلی سایت ahvazbar.ir

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۲

گزینه ۲: درج آگهی ۱ ساله در فهرست باربری‌ها + صفحه اختصاصی در سایت ahvazbar.ir

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سایت www.ahvazbar.ir

برای دیدن تعرفه هر یک از محل‌های تبلیغات نشانگر ماوس را بر روی شماره آن قرار دهید.

۱
۲
۳
۴
۳

گزینه ۳: درج آگهی ۳ ماهه (۱۲۵× ۱۲۵) در ستون کناری سایت ahvazbar.ir

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۴

گزینه ۴: درج آگهی ۳ ماهه (۲۷۰× ۱۷۰) در ستون کناری سایت ahvazbar.ir

۳۰۰,۰۰۰ تومان

نتیجه جستجوی کلمه باربری اهواز در سایت گوگل (صفحه اول)

۱
۲
۳
۴
۵
۱

بازار خوزستان

۲

سایت ahwazbar.ir

۳

سایت ahwaztransfer.ir

۴

سایت ahwaz118.ir

۵

سایت ahwazbar.ir